PROCEDURA WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

W szkole Podstawowej Nr 21 w Krakowie

 

 1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres, w którym są wykorzystywane na lekcjach.
 3. Podręczniki należy zwrócić w przedostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego. Na podstawie informacji otrzymanych od bibliotekarza, wychowawcy zobowiązani są dopilnować zwrotu wszystkich podręczników.
 4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Uczeń zobowiązany jest niezwłocznie do odkupienia zgubionego bądź zniszczonego podręcznika lub dokonania wpłaty na rachunek WRD – nr konta: 35102028920000540205906153. W treści przelewu należy wpisać: „Zwrot za podręcznik: (podać nazwę przedmiotu….., tytuł….., klasę…., nr części…, jeśli jest ich kilka).”  Dowód wpłaty należy okazać szkole.

 1. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
 2. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w nim niczego pisać, zaznaczać, gdyż służyć on będzie kolejnym rocznikom uczniów jeszcze przez 2 lata.
 3. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 4. Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczam, że zapoznała(e)m  się z regulaminem wypożyczania podręczników szkolnych SP 21 w Krakowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.      Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna …………………………………………………………… podręczniki.

(imię i nazwisko)

 

 

 

 

data ………………………    czytelny podpis ……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW

 

 

 1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres, w którym są wykorzystywane na lekcjach. Przed wypożyczeniem następnej części podręcznika należy oddać poprzednią. W szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie czasu wypożyczenia.
 3. Podręczniki należy zwrócić w przedostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego. Na podstawie informacji otrzymanych od bibliotekarza, wychowawcy zobowiązani są dopilnować zwrotu wszystkich podręczników.
 4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.
  • klasy IV – V – rodzice odkupują zgubiony lub zniszczony podręcznik.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
 7. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać.
 8. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 9. Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczam, że zapoznała(e)m  się z regulaminem wypożyczania podręczników szkolnych SP 21 w Krakowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.      Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna …………………………………………………………… podręczniki.

(imię i nazwisko)

 

 

 

 

data ………………………    czytelny podpis ……………………………………………..