O SZKOLE SŁÓW KILKA

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Władysława Jagiełły mieści się w Krakowie przy ul. Batalionu Skała AK 12.  W 20 oddziałach uczy się 392 uczniów. Na terenie szkoły działają organizacje młodzieżowe takie jak: Rada Uczniowska, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności. Dbamy o rozwój kulturalny uczniów poprzez udział w wycieczkach poznawczo – turystycznych, zielonych szkołach, spektaklach teatralnych, operowych, muzycznych, seansach filmowych i lekcjach muzealnych. Organizujemy imprezy i uroczystości szkolne takie jak: Ślubowanie klas I, Jasełka, Święto Patrona Szkoły, Turnieje Sportowe,  które stały się tradycją szkoły. Budujemy życzliwą i twórczą atmosferę, która przyczynia się do satysfakcjonujących nas wyników.

HISTORIA 

Szkoła Podstawowa nr 21 to miejsce wyjątkowe. Od 1972 roku jej progi przekroczyło tysiące uczniów. Wczorajsi pierwszoklasiści są dzisiaj ludźmi dorosłymi, zajmującymi najwyższe stanowiska w administracji, w nauce, w świecie kultury i sztuki. Ufając własnym wspomnieniom o wysokim poziomie nauczania w naszej szkole, przyprowadzają do niej własne dzieci.

Cztery dekady kształcenia na trwale wpisały „dwudziestkę jedynkę” w rzeczywistość dzielnicy i miasta. Historia szkoły składa się z pojedynczych życiorysów jej uczniów i nauczycieli, ale jest równocześnie odzwierciedleniem wszystkich przemian, które nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich czterdziestu latach.

Wszystko zaczęło się w 1972 r., kiedy to siedzibą szkoły stał się nowo wybudowany obiekt przy ówczesnej ul. Stefana Wolasa. (dzisiaj Batalionu Skala AK). Rejon szkoły stanowiły ulice: Krowoderskich Zuchów, Stefana Wolasa, Władysława Łokietka i Opolska. Patronem szkoły został król Władysław Jagiełło.

Przez czterdzieści lat placówką kierowali kolejno: Z. Baran, J. Kalicki, M. Chmiel, J. Śmiałowska, W. Palonek, Ewa Nering i obecna pani dyrektor Jolanta Ścieszka. Nasza placówka zawsze szczyciła się wysokim poziomem kształcenia. W olimpiadach przedmiotowych nasi wychowankowie zdobywali czołowe lokaty.

Pod opieka nauczycieli Wychowania Fizycznego, młodzież odnosiła sukcesy sportowe, zdobywając laury na szczeblach dzielnicy i miasta. SP 21 słynęła zwłaszcza z drużyn koszykówki, siatkówki i piłki nożnej.

Podtrzymując chlubne tradycje swoich poprzedników, obecni wychowankowie w dalszym ciągu zdobywają laury w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.


PATRON SZKOŁY  –  WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

DSC_0211

„Królem był rzadkiej przystępności,
nie lubił żadnych powierzchownych ozdób i wytworu.
Od objęcia rządów, aż do końca życia
okazywał się zawsze łaskawym i wspaniałym″

Jan Długosz /Historia Polonica/


Władysław Jagiełło król Polski, Najwyższy Książe Litewski, przez blisko pół wieku dzierżył jabłko i berło Królestwa Polskiego.

Ostatni pogański władca średniowiecznej Europy. Aktem w Krewie w 1385 roku zobowiązał się w zamian za rękę Jadwigi, królowej Polski przyjąć wraz z braćmi i całą Litwą chrześcijaństwo w obrządku łacińskim, a ziemię Litwy i Rusi Litewskiej na zawsze przyłączyć do Korony Królestwa Polskiego.

W lutym 1386 roku przyjął chrzest i poślubił Jadwigę. 4 marca tegoż roku został koronowany na króla Polski. Najważniejszym wydarzeniem historycznym za panowania Władysława Jagiełły była bitwa pod Grunwaldem zakończona klęską wojsk krzyżackich. W 2010 roku minęła 600 rocznica tego wydarzenia, którego data 15 lipca 1410 należy do najważniejszych dat w historii Polski. Zwycięstwo nad Krzyżakami rozsławiło w świecie imię Polski i jej króla.

Władysław Jagiełło sam nie był wykształcony, ale rozumiał znaczenie oświaty, doceniał społeczną rolę nauki i kultury. Sprzyjał rozwojowi i wspomagał odnowienie Akademii Krakowskiej, najstarszej uczelni, której zawdzięczamy wykształcenie znakomitych uczonych.

Zmarł 01 czerwca 1434 roku – został pochowany w Katedrze Wawelskiej. Grobowiec Jagiełły jest najpiękniejszym pomnikiem królewskim na Wzgórzu Wawelskim, z którego można odczytać kim był człowiek, spoczywający w nim monarcha.


„Ów król w ludziach widział cnoty, a przychylnością,

a nie nienawiścią mierzył czyny i zasługi.

Małą rzeczą czynił ludzi odważnymi,

odważnych bohaterami gotowymi do największych dzieł i poświeceń″

/Jan Długosz/


Tradycją szkoły stały się uroczyste obchody Dnia Patrona. Co roku, 4 marca, społeczność szkolna przygotowuje inscenizację i konkursy związane z postacią króla Władysława Jagiełły.