królewski Collage

WPROWADZENIE I STOPNIA ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA Komunikat dla Krakowa na dzień 21.10.2017 r. do godz. 24:00

WPROWADZENIE I STOPNIA ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA
NA OBSZARZE KRAKOWA PRZEZ WCZK W KRAKOWIE
Komunikat dla Krakowa na dzień 21.10.2017 r. do godz. 24:00

Data i godzina otrzymania: 21.10.2017 r. – godz. 7:04.
Obszar: miasto Kraków.
Opis: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zaleca się osobom odpowiedzialnym za ochronę ludności w poszczególnych jednostkach stałe kontrolowanie informacji o poziomie stężeń pyłów PM 10 pozyskiwanych z automatycznego systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Krakowa. Dane są dostępne na stronie WIOŚ Kraków:
w dniu dzisiejszym:
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/148-57-46-1723-1752-1747-1914-1921/dzienny/21.10.2017

2. Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są na stronie internetowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa:
http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA:
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
· ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
· unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
· ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
· osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
· śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce „Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%);
zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania;
podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem;
ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Straż Miejska powinna podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

Inspektor CZK Miasta Krakowa
Dariusz Głuch

Kontakt i adres

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Władysława Jagiełły
ul. Batalionu "Skała" AK 12
31- 272 Kraków

Zadzwoń do nas

tel: 12 633 21 44

Mail

e- mail: sp21@poczta.onet.pl